ZPO
Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Opis projektu:

Planowana przez beneficjenta inwestycja zakłada uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z gazu ziemnego. Jednym z czynników decydujących o realizacji przedsięwzięcia jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby własne powstającego zakładu produkcyjnego, a zarazem uniezależnienie się od lokalnych dostawców energii. Realizacja projektu zapewni konkurencyjne źródło energii dla prowadzonej działalności, co w efekcie zmniejszy zapotrzebowanie na energię z zewnątrz, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego. Projekt będzie realizowany w okresie 05.10.2020-31.12.2021 r.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z gazu ziemnego. Realizacja celu umożliwi uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko dzięki zapewnieniu znaczących skwantyfikowanych oszczędności energii i umożliwienie wzrostu wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w Polsce.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
1. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 1 szt.
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 7 061,22 ton równoważnika CO2

Wartość projektu: 6 162 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 999 375,00 zł

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu: Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby zakładu produkcyjnego firmy Złotowskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o. udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci